Teste de laborator pentru depistarea prezentei ESB la bovine

Teste de laborator pentru depistarea prezentei ESB la bovine
a) Cazuri suspecte:
E şantioanele de la bovine,care au fost trimise pentru efectuarea testelor de laborator trebuie imediat supuse unor examinări de confirmare care s ă folosească cel puţin una dintre metodele şi unul dintre protocoalele următoare:
i. metoda imunohistochimic ă (IHC)
ii. testul imunoblot SAF (fibrile asociate scrapiei)sau alternativa aprobat ă de OIE
iii. evidenţierea fibrilelor caracteristice cu ajutorul microscopului electronic
iv. examenul histopatologic
v. combinarea testelor rapide

În cazul în care rezultatul examenului histopatologic este neconcludent sau negativ, ţesuturile sunt
supuse unei examinări suplimentare cu ajutorul uneia dintre celelalte metode sau al unuia dintre celelalte protocoale de confirmare

Testele rapide pot fi utilizate atât pentru screeningulini ţial al cazurilor suspecte, cât şi, dacă rezultatele sunt neconcludente sau pozitive, pentru confirmarea ulterioară , în conformitate cu orient ările din partea Labora torului comunitar de referinţ ă şi cu condiţia ca:

i. testul de confirmare să fie realizat într-un laborator naţional de referinţă pentru EST; şi
ii. unul dintre cele două teste rapide s ă fie un test Western blot; şi
iii. cel de-al doilea test rapid utilizat:

să includă un control al ţesutului negativ şi eşantion de ESB provenind de la o bovină drept control al ţesutului pozitiv
s ă fie diferit ca tip de testul folosit pentru screeningul iniţial

iv. în cazul în care se foloseşte un test Western blot rapid ca primul test, rezultatul testului să fie consemnat şi transmis laboratorului naţional de referinţă pentru EST;

v. în cazul în care rezultatul screeningului iniţial nu este confirmat de testul rapid ulterior, eşantionul trebuie supus unei examinări cu ajutorul uneia dintre celelalte metode de confirmare; în cazul în care examenul histopatologic este folosit în acest sens, dar se dovedeşte a fi neconcludent sau negativ, ţesuturile trebuie supuse unei examinări suplimentare cu ajutorul uneia dintre celelalte metode şi al unuia dintre celelalte protocoale de confirmare.
În cazul în care rezultatul uneia dintre examinările de confirmare menţionate la primul paragraf este pozitiv, se consideră că animalele reprezint ă un caz pozitiv de ESB.

b) Monitorizarea ESB
Eşantioanele prelevate de la bovine şi trimise pentru efectuarea unor teste de laborator sunt examinate cu ajutorul unui test rapidţ Atunci când rezultatul testului rapid este neconcludent sau pozitiv, eşantionul trebuie imediat supus unor examinări de confirmare care să foloseasc ă cel puţin una dintre metodele şi unul dintre protocoalele următoare:

i) metoda imunohistochimică (IHC)
ii) testul imunoblot SAF
iii) evidenşierea fibrilelor caracteristice cu ajutorul microscopului electronic
iv) examenul histopatologic
iv) combinarea testelor rapide

În cazul în care rezultatul examenului histopatologic este neconcludent sau negativ, ţesuturile sunt supuse unei examinări suplimentare cu ajutorul uneia dintre celelalte metodeşi al unuia dintre celelalte protocoale de confirmare.
Testele rapide pot fi utilizate atât pentru screeningul inişial, cât şi,dacă rezultatele sunt neconcludente sau pozitive, pentru confirmarea ulterioară , în conformitate cu orient ările din partea Laboratorului comunitar de referinşăşi cu condiţia ca:

i) t estul de confirmare s ă fie realizat într-un laborator naşional de referinşă pentru EST
ii) unul dintre cele două teste rapide să fie un test Western blot
iii) cel de-al doilea test rapid utilizat:

să includă un control al ţesutului negativ şi un eşantion de ESB provenind de la o bovină drept control al ţesutului pozitiv
să fie diferit ca tip de testul folosit pentru screeningul iniţial

iv) în cazul în care se foloseşte un test Western blot rapid ca primul test, rezultatul testului să fie consemnat şi transmis laboratorului naţional de referinţă pentru EST

v) în cazul în care rezultatul screeningului iniţial nu este confirmat de testul rapid ulterior, eşantionul să fie supus unei examinări cu ajutorul uneia dintre celelalte metode de confirmare; în cazul în care examenul histopatologic este folosit în acest sens, dar se dovedeşte a fi neconcludent sau negativ, ţesuturile trebuie supuse unei examinări suplimentare cu ajutorul uneia dintre celelalte metode şi al unuia dintre celelalte protocoale de confirmare

În cazul în care rezultatul testului rapid este neconcludent sau pozitiv şi cel puţin una dintre examinările de confirmare menţionate la primul paragraf, se consideră că animalul reprezintă un caz pozitiv de ESB.