Microbiologie Grila 21

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 21

1. Pasteurella multocida determină următoarele îmbolnăviri:
a) Septicemia hemoragică a taurinelor;
b) Febra de transport;
c) Holera aviară;
d) Boala edemelor.

2. În condiţii experimentale Pasteurella multocida este patogenă pentru:
a) Şoarece;
b) Porumbel;
c) Cobai;
d) Şobolan.
3. Care dintre următoarele specii bacteriene au capacitatea de a se dezvolta pe mediul Mac Conkey:
a) Pasteurella multocida;
b) Pasteurella haemolytica;
c) Actinobacillus pleuropneumoniae;
d) Actinobacillus lignieresi.
4. Actinobacillus lignieresi are următoarele însuşiri biochimice:
a) Hidrolizează ureea;
b) Produce indol;
c) Produce catalază;
d) Reduce albastru de metilen.
5. Următoarele serotipuri de Salmonella posedă antigene ,,Vi,,:
a) S. enteritidis;
b) S. typhi;
c) S. paratyphi;
d) S. dublin.
6. Încadrarea salmonelelor într-o serogrupă se face pe baza:
a) Antigenelor somatice majore;
b) Antigenelor somatice minore;
c) Antigenelor flagelare de fază 1;
d) Antigenelor de suprafaţă Vi.
7. În complexul Mycobacterium avium sunt încadrate următoarele specii:
a) M. avium şi M. africanum;
b) M. intracelulare şi M. africanum;
c) M. avium şi M. intracelulare;
d) Nici un răspuns nu este corect.
8. Granulele lui Much se evidenţiază în citoplasma următoarelor specii bacteriene:
a) Staphylococcus aureus;
b) Corynebacterium renale;
c) Nocardia asteroides;
d) Mycobacterium tuberculosis.
9. Din punct de vedere chimic ,,cord factorul,, este:
a) Un glico-lipid;
b) Un proteo-lipid;
c) O glico-lipo-proteină;
d) O proteină.
10. Întreţinerea bacteriilor din genul Mycobacterium se face pe:
a) Cartof glicerinat;
b) Cartof cu adaus de bilă;
c) Mediul Sauton;
d) Mediul Löwenstein.
11. În compoziţia chimică a bacteriilor din genul Mycobacterium se întâlnesc următoarele antigene:
a) Lipidice;
b) Polizaharidice;
c) Proteice;
d) Flagelare.
12. Mycobacterium paratuberculosis posedă antigene comune cu:
a) M. tuberculosis;
b) M. bovis;
c) M. avium;
d) M. leprae.
13. Selectaţi serotipurile de Salmonella monopatogene:
a) S. enteritidis;
b) S. typhimurium;
c) S. gallinarum-pullorum;
d) S. typhi.
14. Speciile bacteriene din familia Enterobacteriaceae sunt:
a) Oxidază negative;
b) Oxidază pozitive;
c) Reduc nitraţii în nitriţi;
d) Nu reduc nitraţii în nitriţi.
15. În compoziţia chimică a E. coli se întâlnesc următoarele tipuri de antigene:
a) Antigene somatice O;
b) Antigene capsulare K;
c) Antigene flagelare H;
d) Antigene fimbriale F.
16. Principalele serotipuri de E.coli ce produc verotoxine sunt:
a) O157 : H 7;
b) O126 ;
c) O111 ;
d) O152 H4.
17. Alegeţi expresiile potrivite pentru C. pseudotuberculosis (C. ovis):
a) Creşterea e stimulată de lipide;
b) Nu reduce nitraţii în nitriţi;
c) Reduce nitraţii în nitriţi;
d) Produce catalază, nu produce urează.
18. Care dintre următoarele specii bacteriene produc pe agarul înclinat colonii mari, lucioase, mucoase, difluente, pigmentate galben-crem sau roz:
a) C. renale;
b) C. pseudotuberculosis;
c) Arcanobacter pyogenes;
d) C. equi.
19. Care dintre următoarele expresii corespunde tipului 1 de C. renale:
a) Formează halou în jurul coloniilor pe agar cu lapte, nu reduce nitraţii în nitriţi, este inhibat de cistină;
b) Formează zone clare în jurul coloniilor pe agar cu lapte, reduce nitraţii în nitriţi, nu este inhibat de cistină;
c) Formează zone clare în jurul coloniilor pe agar cu lapte, reduce nitraţii în nitriţi, este inhibat de cistină, fermentează xiloza;
d) Nu formează halou în jurul coloniilor pe agar cu lapte, reduce nitraţii în nitriţi, este inhibat de cistină.
20. C. suis prezintă următoarele proprietăţi biochimice:
a) Nehemolitic;
b) Catalază pozitiv;
c) Catalază negativ;
d) Hidrolizează ureea.
21. Alegeţi expresiile adevărate pentru Arcanobacter pyogenes:
a) Necapsulogen, nesporogen, imobil;
b) Necapsulogen, nesporogen, mobil;
c) Fermentează glucoza, zaharoza, lactoza, salicina;
d) Fermentează glucoza, nu fermentează zaharoza, lactoza şi salicina.
22. În infecţia experimentală a şoarecelui cu C. tetani, inoculat intramuscular, apare tetanos:
a) Ascendent;
b) Descendent;
c) Ascendent sau descendent, în funcţie de doză;
d) C. tetani nu este patogen pentru şoarece.
23. C. botulinum sintetizează o exotoxină de natură:
a) Poliglucidică;
b) Glicoproteică;
c) Proteică;
d) Glico-lipo-proteică.
24. Biotipul A de C. novyi este responsabil de producerea următoarelor afecţiuni:
a) gangrenă gazoasă la om şi cabaline;
b) hepatită necrotică la om;
c) boala capului mare la berbec;
d) hemoglobinuria bacilară la bovine şi ovine.
25. Bradsotul este produs de:
a) C. chauvoei;
b) C. septicum;
c) C. histolyticum;
d) C. perfringens.
26. Fenomenul Dienes, folosit ca marker epidemiologic, a fost descris la bacterii aparţinînd genului:
a) Staphylococcus;
b) Proteus;
c) Yersinia;
d) Listeria.
27. Selectaţi expresiile adevărate privind E. rhusiopathiae (E. insidiosa):
a) tulpinile de tip A se izolează din infecţii acute şi sunt mai virulente;
b) tulpinile de tip A se izolează din infecţii cronice şi sintetizează o substanţă solubilă imunizantă;
c) tulpinile de tip A se izolează din infecţii acute şi sunt mai puţin virulente;
d) tulpinile de tip A se izolează din infecţii cronice şi sunt mai virulente;
28. Poliglucidul C este prezent în peretele celular al majorităţii tulpinilor de streptococ. Pe baza lui se stabileşte:
a) grupa serologică (serogrupa);
b) tipul serologic (serotipul);
c) dacă tulpina este sau nu patogenă;
d) dacă tulpina produce hipersensibilitate de tip întârziat.
29. Bacillus anthracis elaborează o toxină constituită din 3 fracţiuni antigenice distincte. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:
a) fracţiunea I este o fosfoglicoproteină cu acţiune edematogenă, fracţiunea II este o proteină cu acţiune puternic edematogenă, fracţiunea III are efect letal;
b) fracţiunea I este o fosfoglicoproteină cu acţiune imunogenă, fracţiunea II este o proteină cu acţiune puternic edematogenă, fracţiunea III are efect letal;
c) fracţiunea I este o proteină cu acţiune edematogenă, fracţiunea II este o fosfoglicoproteină cu acţiune imunogenă, fracţiunea III are efect letal;
d) fracţiunea I are efect letal, fracţiunea II este o proteină cu acţiune puternic imunogenă, fracţiunea III este o fosfoglicoproteină cu efect edematogen.
30. Principalele substanţe cu rol de agresivitate (factori de virulenţă) elaborate de stafilococi sunt reprezentate de:
a) hemolizine, leucocidine, enterotoxine, proteina A;
b) hemolizine, hialuronidază, proteina A, coagulază;
c) coagulază, hialuronidază, fibrinolizină, lipază, deoxiribonuclează, fosfatază;
d) hialuronidază, coagulază, hemolizine, leucocidine, proteina A.
31. O celulă bacteriană conţine între:
a) 1000-2000 tipuri de molecule diferite;
b) 2000-3000 tipuri de molecule diferite;
c) 3000-4000 tipuri de molecule diferite;
d) 3000-6000 tipuri de molecule diferite.
32. La bacteriile Gram + cantitatea cea mai mare de lipide se întâlneşte la cele din genurile:
a) Staphylococcus;
b) Bacillus;
c) Nocardia;
d) Mycobacterium.
33. Alegeţi expresiile potrivite privind variaţiile fenotipice:
a) afectează întreaga populaţie bacteriană dată, simultan;
b) se exprimă ereditar;
c) apar sub acţiunea factorilor de mediu;
d) sunt letale.
34. Variaţiile genotipice se caracterizează prin aceea că:
a) afectează întreaga populaţie bacteriană dată, simultan;
b) se transmit ereditar;
c) odată apărute rămân stabile;
d) se exprimă printr-un fenotip diferit de cel sălbatic.
35. Mutaţiile se produc prin următoarele mecanisme:
a) substituţie;
b) deleţie;
c) inserţie;
d) inversiune.
36. Încorporarea fragmentului de AND exogen în cel al celulei acceptoare se realizează prin:
a) rupere reunire;
b) copiere alternativă;
c) translocare;
d) transpoziţie.
37. Factorul F se poate integra în diferite zone ale cromozomului bacterian, în timpul conjugării:
a) nu migrează în celula receptoare;
b) migrează primul în celula receptoare;
c) migrează ultimul în celula receptoare;
d) se autodistruge.
38. Principalele procedee de multiplicare asexuată la bacterii sunt:
a) diviziunea directă;
b) conjugarea ;
c) înmugurirea;
d) transformarea.
39. În cadrul reacţiilor catabolice acizii graşi, după activare prin coenzima A, sunt degradaţi prin:
a) beta-oxidare;
b) cetooxidare;
c) hidroxioxidare;
d) fosforilare.
40. În compoziţia chimică a bacteriilor glucidele reprezintă:
a) 15-20%;
b) 10-25%;
c) 4-25%;
d) 5-30%.
41. Bacteriile iradiate cu UV, aparent moarte, îşi pot recăpăta viabilitatea prin expunere:
a) la acţiunea luminii solare;
b) la acţiunea luminii difuze;
c) la acţiunea rapidă a razelor UV;
d) la întuneric.
42. Metabolismul bacteriilor încetează atunci când ,,activitatea apei- Wa ,, este cuprinsă între:
a) 0,60-0,65;
b) 0,20-0,45;
c) 0,70-0,85;
d) 0,40-0,65.
43. Diviziunea directă la bacterii se realizează prin:
a) corpi elementari;
b) fragmentare;
c) sept transversal;
d) strangulare.
44. În cursul proceselor de fermentaţie:
a) substratul se oxidează parţial;
b) substratul se oxidează total;
c) atât donatorul de H , cât şi acceptorul de H sunt substaţe organice;
d) atât donatorul de H , cât şi acceptorul de H sunt substaţe anorganice.
45. Escherichia coli se conservă mai bine la temperatura de :
a) -20ºC;
b) -2ºC;
c) 24ºC;
d) 37ºC;
46. După posibilitatea de a se exprima fenotipic mutaţiile pot fi:
a) imperceptibile;
b) perceptibile;
c) letale ;
d) recesive.
47. Celulele F- devenite F+, în urma procesului de conjugare produc în descendenţă:
a) numai celule F+;
b) atât celule F+ cât şi celule F-;
c) numai celule Hfr;
d) numai celule F-.
48. Endonucleazele de tip II acţionează condiţionat de :
a) S-adenozil metionină;
b) ATP;
c) ioni de Mg2+;
d) ioni de Ca 2+.
49. Transferul de material genetic prin conjugare de la o bacterie F’ la o bacterieF-, se numeşte:
a) recombinare de înaltă frecvenţă;
b) sexducţie (F ducţie);
c) recombinare specializată;
d) recombinare generalizată.
50. Metabolismul bacteriilor încetează atunci când ,,activitatea apei- Wa ,, este cuprinsă între:
a) 0,60-0,65;
b) 0,20-0,45;
c) 0,70-0,85;
d) 0,40-0,65.