Microbiologie Grila 18

Grile pentru Examenul de Microbiologie
Anul 2
Grila 18

1. Selectaţi familiile virusurilor cu genom ARN monocatenar, de sens pozitiv:
a) Picornaviridae;
b) Arenaviridae;
c) Birnaviridae;
d) Caliciviridae.

2. La care virusuri, genomul viral, în întregime, acţionează ca ARN mesager policistronic:
a) Picornaviridae;
b) Flaviviridae;
c) Togaviridae;
d) Coronaviridae.
3. La care virusuri, numai aproximativ două treimi din genomul viral sunt translatate la nivelul ribozomilor într-o poliproteină, ce va fi apoi clivată în mai multe tipuri de proteine enzimatice:
a) Picornaviridae;
b) Flaviviridae;
c) Togaviridae;
d) Caliciviridae.
4. Selectaţi familiile virusurilor cu genom ARN monocatenar de sens negativ, segmentat:
a) Paramyxoviridae;
b) Orthomyxoviridae;
c) Bunyaviridae;
d) Arenaviridae.
5. Virusurile aparţinând căror familii nu conţin în compoziţia lor chimică transcriptază virus asociată?
a) Picornaviridae;
b) Togaviridae;
c) Caliciviridae;
d) Arenaviridae.

6. Bioelementele majore (macro-elementele) prezente în compoziţia chimică a celulei vegetative a bacteriilor reprezintă aproximativ:
a) 5% din greutatea uscată a celulei;
b) 5% din greutatea umedă a celulei;
c) 95% din greutatea uscată a celulei;
d) 85% din greutatea umedă a celulei.
7. În compoziţia chimică a bacteriilor, glucidele reprezintă aproximativ:
a) 4-25%;
b) 10-20%;
c) 20-40%;
d) 15-25%.
8. Sterolii sunt prezenţi în compoziţia chimică a bacteriilor din genul:
a) Mycobacterium;
b) Nocardia;
c) Mycoplasma;
d) Bacillus.
9. În compoziţia chimică a bacteriilor, lipidele reprezintă aproximativ:
a) 12-30% din greutatea uscată a celulei;
b) 1-20% din greutatea uscată a celulei;
c) 10-40% din greutatea umedă a celulei;
d) 12-30% din greutatea umedă a celulei.
10. Bacteriile lactice heterofermentative descompun monoglucidele pe calea:
a) hexozodifosfatului;
b) hexozomonofosfatului;
c) Entner-Dourdoroff;
d) fosfocetolizei.
11. Bacillus subtilis şi Mycobacterium tuberculosis sunt bacterii:
a) facultativ anaerobe;
b) anaerobe;
c) strict aerobe;
d) microaerofile.
12. La Bacillus anthracis, procesul de sporogeneză se realizează la temperaturi cuprinse între:
a) 0-20ºC;
b) 18-40ºC;
c) 25-30ºC;
d) 10-37ºC.
13. Diviziunea prin sept transversal este caracteristică:
a) bacteriilor Gram pozitive, în fază R;
b) bacteriilor Gram pozitive, în fază S;
c) bacteriilor Gram negative, în fază S;
d) tuturor bacteriilor.
14. Unităţile infragenice sunt reprezentate de:
a) operon;
b) poziţie (muton);
c) plasmon;
d) cistron.
15. Alegeţi expresiile adevărate privind mutaţiile:
a) apar spontan;
b) apar independent de condiţiile de mediu;
c) se transmit ereditar;
d) apar prin aport de material genetic străin.
16. După posibilitatea exprimării fenotipice, mutaţiile pot fi:
a) imperceptibile;
b) perceptibile;
c) letale;
d) punctiforme.
17. Alegeţi expresiile adevărate privind endonucleazele de tip I:
a) sunt constituite din mai multe subunităţi;
b) sunt constituite dintr-o singură subunitate;
c) acţionează condiţionat de prezenţa S-adenozil-metioninei;
d) acţionează condiţionat de prezenţa ionilor de Mg2+.
18. Conjugarea de la o celulă Hfr către o celulă F- se numeşte:
a) sexducţie;
b) recombinare de înaltă frecvenţă;
c) recombinare specializată;
d) recombinare generalizată.
19. Procesul de conjugare, în condiţii optime, se realizează în aproximativ:
a) 10-30 minute;
b) 1-2 ore;
c) 6-12 ore;
d) 12-24 ore.
20. Alegeţi expresiile adevărate privind variaţiile fenotipice:
a) apar sub acţiunea unor factori de mediu;
b) nu se transmit ereditar;
c) apar la toate sau la majoritatea celulelor unei populaţii date;
d) se transmit ereditar.
21. Stafilococii sunt bacterii:
a) necilogene;
b) cilogene;
c) necapsulogene;
d) capsulogene.
22. Pe geloza cu sânge defibrinat de oaie 5%, stafilococii pot produce hemoliză:
a) completă;
b) incompletă;
c) α- β;
d) ε.

23. Factorii de toxicitate implicaţi în patogenitatea stafilococilor sunt:
a) hialuronidaza;
b) fibrinolizina;
c) enterotoxinele;
d) leucocidinele.
24. La oi şi miei, Staphylococcus aureus subspecia aureus poate produce:
a) epidermită exsudativă;
b) mamită gangrenoasă;
c) botriomicoză;
d) piemia de căpuşe.
25. Selectaţi factorii care se corelează cu agresivitatea streptococilor:
a) streptolizina O;
b) streptokinaza (fibrinolizina);
c) hialuronidaza;
d) deoxiribonucleaza (streptodornaza).
26. Scarlatina este produsă de:
a) S. pneumoniae;
b) S. pyogenes;
c) S. equi subspecia equi;
d) S. equi subspecia zooepidemicus.
27. În cazul mamitelor vacilor, cel mai frecvent se izolează:
a) S. agalactiae;
b) S. dysgalactiae subspecia dysgalactiae;
c) S. uberis;
d) S. pneumoniae.
28. La Bacillus anthracis au fost identificate următoarele tipuri de antigene:
a) antigene flagelare – de natură proteică;
b) antigene capsulare – de natură polipeptidică;
c) antigene somatice – de natură poliglucidică;
d) antigenul Gladstone – de natură proteică.
29. Alegeţi expresiile potrivite pentru fracţiunea I a toxinei sintetizată de Bacillus anthracis:
a) are acţiune edematogenă;
b) nu este imunogenă;
c) este imunogenă;
d) nu este letală.
30. Selectaţi expresiile adevărate privind caracterele morfologice ale speciei Bacillus cereus:
a) bacil Gram pozitiv;
b) mobil;
c) capsulogen;
d) necapsulogen.
31. Pentru diferenţierea tulpinilor toxigene de B. cereus de cele netoxigene se foloseşte şoarecele alb, la care se administrează culturi în bulion pe cale:
a) intranazală;
b) subcutanată;
c) intravenoasă;
d) intramusculară.
32. Selectaţi expresiile adevărate privind toxina tetanică:
a) este o endotoxină;
b) este o exotoxină tipică;
c) are natură proteică;
d) este termolabilă.
33. Selectaţi expresiile adevărate pentru toxina botulinică:
a) are natură proteică şi este termolabilă;
b) are natură proteică şi este termostabilă;
c) este inactivată de permanganatul de potasiu şi de alcool;
d) nu este inactivată de permanganatul de potasiu şi de alcool.

34. Vaccinul contra anaerobiozei la purcei se prepară cu tulpini de C. perfringens de tip:
a) A şi C;
b) A şi D;
c) C şi D;
d) B şi C.
35. Hemoglobinuria bacilară a bovinelor este produsă de:
a) Clostridium chauvoei;
b) Clostridium septicum;
c) Clostridium novyi, tip D;
d) Clostridium perfringens, tip B.
36. În condiţii experimentale, Listeria monocytogenes este patogenă pentru:
a) porumbel;
b) cobai;
c) iepure;
d) şoarece.
37. Listeria monocytogenes prezintă următoarele proprietăţi biochimice:
a) produce catalază;
b) nu produce catalază;
c) produce H2S;
d) nu produce H2S.
38. Însămânţat în agar moale, prin înţepare, bacilul rujetului formează o cultură cu aspect de:
a) brad răsturnat;
b) periuţă de spălat eprubete;
c) cap de meduză;
d) umbrelă.
39. Tulpinile de tip A ale bacilului rujetului prezintă următoarele caracteristici:
a) sunt mai virulente şi produc infecţii acute;
b) sunt mai puţin virulente şi produc infecţii cronice;
c) sunt mai virulente şi produc infecţii cronice;
d) sunt mai puţin virulente şi produc infecţii acute.
40. Bacteriile din genul Corynebacterium sunt:
a) strict aerobe;
b) strict anaerobe;
c) facultativ anaerobe;
d) microaerofile.
41. Corynebacterium pseudotuberculosis produce:
a) limfadenita cazeoasă a oilor şi caprelor;
b) limfangita ulceroasă a solipedelor;
c) infecţii urogenitale la bovine;
d) otite la câini.
42. Pentru menţinerea în colecţii a bacteriilor din genul Mycobacterium se foloseşte:
a) cartoful glicerinat sau cartoful biliat;
b) mediul lichid Sauton;
c) agarul Löwenstein;
d) agarul nutritiv.
43. Selectaţi expresiile adevărate privind tulpinile de E. coli verotoxigene (VTEC):
a) produc sindromul hemolitic-uremic, la om;
b) produc colite hemoragice, la om şi animale;
c) aparţin serotipului O157:H7;
d) nu elaborează toxine.
44. Antigenele somatice “O” ale E. coli determină:
a) serotipul;
b) serogrupa;
c) aderenţa colibacililor la enterocite;
d) nu au nici o semnificaţie.

45. Antigenele “Vi” ale salmonelelor prezintă următoarele caracteristici:
a) sunt termolabile;
b) sunt alcoolo- şi formol-rezistente;
c) sunt termostabile;
d) sunt alcoolo- şi formol-sensibile.
46. Antigenele flagelare “H” ale bacteriilor din genul Salmonella prezintă următoarele caracteristici:
a) sunt termolabile, alcoolo-sensibile;
b) sunt termolabile, alcoolo-rezistente;
c) au structură proteică;
d) au structură poliglucidică.
47. Pseudotuberculoza (rodenţioza) este produsă de:
a) Yersinia enterocolitica;
b) Yersinia pestis;
c) Mycobacterium avium subspecia paratuberculosis;
d) bacilul lui Malassez şi Vignal.
48. Selectaţi expresiile adevărate privind Pasteurella multocida:
a) produce indol;
b) nu produce indol;
c) nu se dezvoltă pe geloza Mac Conkey;
d) se dezvoltă pe geloza Mac Conkey.
49. Pleuropneumonia infecţioasă a porcului este produsă de:
a) Pasteurella multocida;
b) Actinobacillus lignieresii;
c) Actinobacillus pleuropneumoniae;
d) Actinobacillus suis.
50. Morva, la cabaline, evoluează sub 3 forme:
a) cutanată;
b) naso-faringeană;
c) digestivă;
d) pulmonară.

MICROBIOLOGIE IUNIE-IULIE 2007
Grila numărul II

1. Selectaţi familiile virusurilor cu genom ARN monocatenar, de sens negativ:
a) Orthomyxoviridae;
b) Bunyaviridae;
c) Togaviridae;
d) Reoviridae.
2. Selectaţi familiile virusurilor cu genom ARN dublucatenar:
a) Togaviridae;
b) Birnaviridae;
c) Flaviviridae;
d) Reoviridae.
3. Selectaţi familiile de virusuri la care cel puţin unul din segmentele genomului viral este ambisens (o parte a segmentului este de sens pozitiv, iar celălalt este de sens negativ):
a) Orthomyxoviridae;
b) Coronaviridae;
c) Bunyaviridae;
d) Arenaviridae.
4. Selectaţi familiile virusurilor cu genom ARN monocatenar nesegmentat, de sens negativ, care deţin în compoziţia lor chimică o ARN polimerază-ARN dependentă:
a) Paramyxoviridae;
b) Rhabdoviridae;
c) Arenaviridae;
d) Filoviridae.
5. Virusurile aparţinând căror familii conţin în compoziţia lor chimică transcriptază virus specifică?
a) Paramyxoviridae;
b) Orthomyxoviridae;
c) Filoviridae;
d) Arenaviridae.
6. În compoziţia chimică a bacteriilor, sărurile minerale reprezintă aproximativ:
a) 20-30%;
b) 15-20%;
c) 2-30%;
d) 1-15%.
7. După permanenţa sintezei lor, enzimele bacteriene se clasifică astfel:
a) enzime constitutive;
b) enzime adaptative;
c) enzime inductive;
d) enzime letale.
8. Selectaţi funcţia pe care o îndeplinesc glucidele, la bacterii:
a) energetică;
b) plastică;
c) material de rezervă;
d) catalizator al unor reacţii biochimice.
9. Bacteriile degradează aminoacizii prin reacţii de:
a) hidroliză;
b) dezaminare;
c) decarboxilare;
d) beta-oxidare.
10. La Escherichia coli, sinteza beta-galactozidazei este condiţionată de:
a) absenţa lactozei din mediul de cultură;
b) prezenţa lactozei în mediul de cultură;
c) temperatura de incubare mai mare de 30ºC;
d) E. coli nu sintetizează beta-galactozidază.
11. Bacteriile la care pigmentul, după sinteză, se localizează la nivelul citoplasmei, se numesc:
a) paracromofore;
b) cromofore;
c) cromopare;
d) cromogene.
12. Alegeţi expresiile adevărate privind bacteriile strict anaerobe:
a) nu posedă citocromi;
b) nu posedă oxidaze;
c) nu posedă catalaze;
d) enzimele lor sunt sensibile la procesele de oxidare.
13. Diviziunea prin strangulare este caracteristică:
a) bacteriilor Gram pozitive, în fază R;
b) bacteriilor Gram negative;
c) bacteriilor din genul Mycobacterium;
d) tuturor bacteriilor.
14. Alegeţi expresiile adevărate privind variaţiile genotipice:
a) sunt consecinţa unor modificări în structura materialului genetic al celulei;
b) sunt stabile;
c) nu sunt stabile;
d) se transmit ereditar.
15. Mutaţiile dominante:
a) nu prezintă lag fenotipic;
b) prezintă lag fenotipic;
c) prezintă lag segregaţional;
d) nu prezintă lag segregaţional.
16. Transferul materialului genetic de la o bacterie donator la o bacterie acceptor, prin intermediul pilului sexual, poartă numele de:
a) transformare;
b) transducţie;
c) conjugare;
d) transpoziţie.
17. În cazul conjugării de la o celulă F` la o celulă F-, celula F- dobândeşte calitatea de:
a) celulă F-;
b) celulă F+;
c) celulă Hfr;
d) celulă F`.
18. Procesul de transformare a fost descoperit în anul 1928 de către:
a) Delbrück;
b) Lederberg şi Lederberg;
c) Griffith;
d) Avery şi colaboratorii.
19. În cazul procesului de transducţie, celula receptoare trebuie să fie:
a) sensibilă la infecţia cu un bacteriofag temperat;
b) insensibilă la infecţia cu un bacteriofag temperat;
c) nelizogenă;
d) lizogenă.
20. Testul fluctuaţiei şi testul catifelei se folosesc pentru evidenţierea:
a) lag-ului fenotipic;
b) lag-ului segregaţional;
c) demonstrarea apariţiei spontane a mutaţiilor;
d) evidenţierea variaţiilor fenotipice.
21. Alegeţi mediile selective pentru stafilococi:
a) geloza cu sânge de berbec;
b) geloza Chapman;
c) geloza Bayrd-Parker;
d) geloza Vogel-Johnson.

22. Factorii de agresivitate implicaţi în patogenitatea stafilococilor sunt:
a) coagulazele;
b) deoxiribonucleaza;
c) lipaza;
d) hemolizinele.
23. Epidermita exsudativă a porcului este produsă de:
a) Staphylococcus aureus subspecia aureus;
b) Staphylococcus intermedius;
c) Staphylococcus hyicus subspecia hyicus;
d) Staphylococcus epidermidis.
24. Selectaţi factorii care se corelează cu toxicitatea streptococilor:
a) streptokinaza (fibrinolizina);
b) streptolizina O;
c) streptolizina S;
d) eritrotoxina (toxina eritrogenă).
25. La streptococii patogeni, cel mai important antigen care se corelează cu virulenţa este:
a) poliglucidul C;
b) proteina M;
c) proteinaT;
d) proteina A.
26. Gurma la cabaline este produsă de:
a) S. dysgalactiae subspecia equisimilis;
b) S. equi subspecia zooepidemicus;
c) S. equi subspecia equi;
d) S. uberis.
27. Alegeţi expresiile potrivite pentru eritrotoxina streptococică (toxina eritrogenă):
a) are tropism pentru endoteliul capilarelor;
b) este o proteină;
c) este termostabilă;
d) are proprietăţi antigenice.
28. Pentru producerea experimentală a infecţiei cu B. anthracis, calea de inoculare cea mai severă este:
a) intradermică;
b) subcutanată;
c) intravenoasă;
d) intramusculară.
29. Tulpina vaccinală de B. anthracis 1190R prezintă următoarele caracteristici:
a) este apatogenă;
b) este acapsulgenă;
c) este edematogenă;
d) este imunogenă.
30. Selectaţi expresiile adevărate privind proprietăţile biochimice ale speciei B. cereus:
a) produce hemoliză intensă, de tip β;
b) produce lecitinază;
c) hidrolizează amidonul;
d) nu produce lecitinază.
31. Selectaţi expresiile adevărate privind tetanolizina:
a) determină liza hematiilor de iepure şi cal;
b) are efect cardiotoxic;
c) are acţiune tetanigenă;
d) nu are acţiune tetanigenă.
32. Cărbunele emfizematos este produs de:
a) Clostridium septicum;
b) Clostridium perfringens;
c) Clostridium chauvoei;
d) Clostridium novyi.
33. Bradsotul, la ovine şi caprine, este produs de:
a) Clostridium septicum;
b) Clostridium novyi;
c) Clostridium chauvoei;
d) Clostridium perfringens.
34. Temperatura optimă pentru dezvoltarea speciei Clostridium perfringens este cuprinsă între:
a) 45-46ºC;
b) 43-45ºC;
c) 35-37ºC;
d) 25-35ºC.
35. Boala rinichiului moale a bovinelor şi caprinelor este produsă de C. perfringens tipul:
a) A;
b) E;
c) D;
d) C.
36. Mediile de îmbogăţire selectivă folosite pentru izolarea bacteriilor din genul Listeria conţin:
a) tetraciclină;
b) acid nalidixic;
c) acriflavină;
d) streptomicină.
37. În listerioză, imunitatea este asigurată de:
a) anticorpi antilisterici;
b) limfocitele T4 şi T8, în cooperare cu unele citokine;
c) macrofage;
d) neutrofile.
38. Selectaţi expresiile adevărate pentru E. rhusiopathiae:
a) produce catalază;
b) nu produce catalază;
c) produce H2S;
d) nu produce H2S.
39. E. rhusiopathiae este patogen, în condiţii experimentale, pentru:
a) porumbel;
b) cobai;
c) iepure;
d) şoarece.
40. Bronhopneumonia enzootică a mânjilor este produsă de:
a) Corynebacterium pseudotuberculosis;
b) Corynebacterium kutscheri;
c) Rhodococcus equi;
d) grupul Corynebacterium renale.
41. Mamita de vară (piobacilară) a vacilor este produsă de:
a) Streptococcus uberis;
b) Staphylococcus aureus subspecia aureus;
c) Corynebacterium kutscheri;
d) Arcanobacterium pyogenes.
42. Arcanobacterium pyogenes prezintă următoarele proprietăţi biochimice:
a) este catalază negativ;
b) este catalază pozitiv;
c) este β hemolitic;
d) nu este hemolitic.
43. La Mycobacterium tuberculosis, coloniile devin vizibile macroscopic, după:
a) 15-30 zile de incubare;
b) 30-90 zile de incubare;
c) 10-15 zile de incubare;
d) 5-10 zile de incubare.
44. Septicemia colibacilară este determinată de tulpini:
a) enteroinvazive;
b) enterohemoragice sau necrotoxigene;
c) verotoxigene;
d) enterotoxice.
45. Boala edemelor afectează purceii în perioada înţărcării şi este produsă de tulpini de E. coli:
a) enteroinvazive;
b) enterohemoragice;
c) verotoxigene;
d) enterotoxice.
46. Shigella dysenteriae produce la om şi maimuţe:
a) dizenterie bacilară;
b) septicemie;
c) mamite la vaci;
d) abcese cu diferite localizări.
47. La bacteriile din genul Salmonella se întâlnesc următoarele tipuri de antigene:
a) antigene “O” termostabile;
b) antigene “O” termolabile;
c) antigene “H” termostabile;
d) antigene “H” termolabile.
48. Selectaţi expresiile adevărate privind bacteriile din genul Salmonella:
a) nu produc indol;
b) produc indol;
c) utilizează citratul ca unică sursă de carbon;
d) nu utilizează citratul ca unică sursă de carbon.
49. La iepuri, pasteureloza evoluează acut sau cronic, cu trei forme de manifestare:
a) pleuropneumonie;
b) rinită;
c) artrite;
d) abcese reci, subcutanate.
50. Burkholderia mallei este o bacterie:
a) saprofită;
b) comensală;
c) parazită obligatoriu intracelular;
d) telurică.

MICROBIOLOGIE IUNIE-IULIE 2007
Grila numărul III

1. Selectaţi familiile virusurilor cu genom ARN monocatenar, de sens pozitiv:
a) Picornaviridae;
b) Arenaviridae;
c) Birnaviridae;
d) Caliciviridae.
2. Selectaţi familiile virusurilor cu genom ARN dublucatenar:
a) Togaviridae;
b) Birnaviridae;
c) Flaviviridae;
d) Reoviridae.
3. La care virusuri, numai aproximativ două treimi din genomul viral sunt translatate la nivelul ribozomilor într-o poliproteină, ce va fi apoi clivată în mai multe tipuri de proteine enzimatice:
a) Picornaviridae;
b) Flaviviridae;
c) Togaviridae;
d) Caliciviridae.
4. Virusurile aparţinând căror familii nu conţin în compoziţia lor chimică transcriptază virus asociată?
a) Picornaviridae;
b) Togaviridae;
c) Caliciviridae;
d) Arenaviridae.
5. Selectaţi familiile virusurilor cu genom ARN monocatenar nesegmentat, de sens negativ, care deţin în compoziţia lor chimică o ARN polimerază-ARN dependentă:
a) Paramyxoviridae;
b) Rhabdoviridae;
c) Arenaviridae;
d) Filoviridae.
6. Bioelementele majore (macro-elementele) prezente în compoziţia chimică a celulei vegetative a bacteriilor reprezintă aproximativ:
a) 5% din greutatea uscată a celulei;
b) 5% din greutatea umedă a celulei;
c) 95% din greutatea uscată a celulei;
d) 85% din greutatea umedă a celulei.
7. Sterolii sunt prezenţi în compoziţia chimică a bacteriilor din genul:
a) Mycobacterium;
b) Nocardia;
c) Mycoplasma;
d) Bacillus.
8. În compoziţia chimică a bacteriilor, sărurile minerale reprezintă aproximativ:
a) 20-30%;
b) 15-20%;
c) 2-30%;
d) 1-15%.
9. După permanenţa sintezei lor, enzimele bacteriene se clasifică astfel:
a) enzime constitutive;
b) enzime adaptative;
c) enzime inductive;
d) enzime letale.
10. Selectaţi funcţia pe care o îndeplinesc glucidele, la bacterii:
a) energetică;
b) plastică;
c) material de rezervă;
d) catalizator al unor reacţii biochimice.
11. Alegeţi expresiile adevărate privind bacteriile strict anaerobe:
a) nu posedă citocromi;
b) nu posedă oxidaze;
c) nu posedă catalaze;
d) enzimele lor sunt sensibile la procesele de oxidare.
12. Bacillus subtilis şi Mycobacterium tuberculosis sunt bacterii:
a) facultativ anaerobe;
b) anaerobe;
c) strict aerobe;
d) microaerofile.
13. Mutaţiile dominante:
a) nu prezintă lag fenotipic;
b) prezintă lag fenotipic;
c) prezintă lag segregaţional;
d) nu prezintă lag segregaţional.
14. În cazul conjugării de la o celulă F` la o celulă F-, celula F- dobândeşte calitatea de:
a) celulă F-;
b) celulă F+;
c) celulă Hfr;
d) celulă F`.
15. Diviziunea prin sept transversal este caracteristică:
a) bacteriilor Gram pozitive, în fază R;
b) bacteriilor Gram pozitive, în fază S;
c) bacteriilor Gram negative, în fază S;
d) tuturor bacteriilor.
16. Unităţile infragenice sunt reprezentate de:
a) operon;
b) poziţie (muton);
c) plasmon;
d) cistron.
17. După posibilitatea exprimării fenotipice, mutaţiile pot fi:
a) imperceptibile;
b) perceptibile;
c) letale;
d) punctiforme.
18. Conjugarea de la o celulă Hfr către o celulă F- se numeşte:
a) sexducţie;
b) recombinare de înaltă frecvenţă;
c) recombinare specializată;
d) recombinare generalizată.
19. Alegeţi expresiile adevărate privind variaţiile fenotipice:
a) apar sub acţiunea unor factori de mediu;
b) nu se transmit ereditar;
c) apar la toate sau la majoritatea celulelor unei populaţii date;
d) se transmit ereditar.
20. Testul fluctuaţiei şi testul catifelei se folosesc pentru evidenţierea:
a) lag-ului fenotipic;
b) lag-ului segregaţional;
c) demonstrarea apariţiei spontane a mutaţiilor;
d) evidenţierea variaţiilor fenotipice.
21. Factorii de agresivitate implicaţi în patogenitatea stafilococilor sunt:
a) coagulazele;
b) deoxiribonucleaza;
c) lipaza;
d) hemolizinele.
22. Stafilococii sunt bacterii:
a) necilogene;
b) cilogene;
c) necapsulogene;
d) capsulogene.
23. Factorii de toxicitate implicaţi în patogenitatea stafilococilor sunt:
a) hialuronidaza;
b) fibrinolizina;
c) enterotoxinele;
d) leucocidinele.

24. Selectaţi factorii care se corelează cu toxicitatea streptococilor:
a) streptokinaza (fibrinolizina);
b) streptolizina O;
c) streptolizina S;
d) eritrotoxina (toxina eritrogenă).
25. Selectaţi factorii care se corelează cu agresivitatea streptococilor:
a) streptolizina O;
b) streptokinaza (fibrinolizina);
c) hialuronidaza;
d) deoxiribonucleaza (streptodornaza).
26. În cazul mamitelor vacilor, cel mai frecvent se izolează:
a) S. agalactiae;
b) S. dysgalactiae subspecia dysgalactiae;
c) S. uberis;
d) S. pneumoniae.
27. Gurma la cabaline este produsă de:
a) S. dysgalactiae subspecia equisimilis;
b) S. equi subspecia zooepidemicus;
c) S. equi subspecia equi;
d) S. uberis.
28. La Bacillus anthracis au fost identificate următoarele tipuri de antigene:
a) antigene flagelare – de natură proteică;
b) antigene capsulare – de natură polipeptidică;
c) antigene somatice – de natură poliglucidică;
d) antigenul Gladstone – de natură proteică.
29. Pentru producerea experimentală a infecţiei cu B. anthracis, calea de inoculare cea mai severă este:
a) intradermică;
b) subcutanată;
c) intravenoasă;
d) intramusculară.
30. Selectaţi expresiile adevărate privind proprietăţile biochimice ale speciei B. cereus:
a) produce hemoliză intensă, de tip β;
b) produce lecitinază;
c) hidrolizează amidonul;
d) nu produce lecitinază.
31. Selectaţi expresiile adevărate privind caracterele morfologice ale speciei Bacillus cereus:
a) bacil Gram pozitiv;
b) mobil;
c) capsulogen;
d) necapsulogen.
32. Selectaţi expresiile adevărate privind toxina tetanică:
a) este o endotoxină;
b) este o exotoxină tipică;
c) are natură proteică;
d) este termolabilă.
33. Hemoglobinuria bacilară a bovinelor este produsă de:
a) Clostridium chauvoei;
b) Clostridium septicum;
c) Clostridium novyi, tip D;
d) Clostridium perfringens, tip B.
34. Cărbunele emfizematos este produs de:
a) Clostridium septicum;
b) Clostridium perfringens;
c) Clostridium chauvoei;
d) Clostridium novyi.
35. Boala rinichiului moale a bovinelor şi caprinelor este produsă de C. perfringens tipul:
a) A;
b) E;
c) D;
d) C.
36. În condiţii experimentale, Listeria monocytogenes este patogenă pentru:
a) porumbel;
b) cobai;
c) iepure;
d) şoarece.
37. Mediile de îmbogăţire selectivă folosite pentru izolarea bacteriilor din genul Listeria conţin:
a) tetraciclină;
b) acid nalidixic;
c) acriflavină;
d) streptomicină.
38. Însămânţat în agar moale, prin înţepare, bacilul rujetului formează o cultură cu aspect de:
a) brad răsturnat;
b) periuţă de spălat eprubete;
c) cap de meduză;
d) umbrelă.
39. E. rhusiopathiae este patogen, în condiţii experimentale, pentru:
a) porumbel;
b) cobai;
c) iepure;
d) şoarece.
40. Bacteriile din genul Corynebacterium sunt:
a) strict aerobe;
b) strict anaerobe;
c) facultativ anaerobe;
d) microaerofile.
41. Mamita de vară (piobacilară) a vacilor este produsă de:
a) Streptococcus uberis;
b) Staphylococcus aureus subspecia aureus;
c) Corynebacterium kutscheri;
d) Arcanobacterium pyogenes.
42. Pentru menţinerea în colecţii a bacteriilor din genul Mycobacterium se foloseşte:
a) cartoful glicerinat sau cartoful biliat;
b) mediul lichid Sauton;
c) agarul Löwenstein;
d) agarul nutritiv.
43. La Mycobacterium tuberculosis, coloniile devin vizibile macroscopic, după:
a) 15-30 zile de incubare;
b) 30-90 zile de incubare;
c) 10-15 zile de incubare;
d) 5-10 zile de incubare.
44. Selectaţi expresiile adevărate privind tulpinile de E. coli verotoxigene (VTEC):
a) produc sindromul hemolitic-uremic, la om;
b) produc colite hemoragice, la om şi animale;
c) aparţin serotipului O157:H7;
d) nu elaborează toxine.
45. Septicemia colibacilară este determinată de tulpini:
a) enteroinvazive;
b) enterohemoragice sau necrotoxigene;
c) verotoxigene;
d) enterotoxice.
46. La bacteriile din genul Salmonella se întâlnesc următoarele tipuri de antigene:
a) antigene “O” termostabile;
b) antigene “O” termolabile;
c) antigene “H” termostabile;
d) antigene “H” termolabile.
47. Antigenele “Vi” ale salmonelelor prezintă următoarele caracteristici:
a) sunt termolabile;
b) sunt alcoolo- şi formol-rezistente;
c) sunt termostabile;
d) sunt alcoolo- şi formol-sensibile.
48. Pseudotuberculoza (rodenţioza) este produsă de:
a) Yersinia enterocolitica;
b) Yersinia pestis;
c) Mycobacterium avium subspecia paratuberculosis;
d) bacilul lui Malassez şi Vignal.
49. La iepuri, pasteureloza evoluează acut sau cronic, cu trei forme de manifestare:
a) pleuropneumonie;
b) rinită;
c) artrite;
d) abcese reci, subcutanate.
50. Pleuropneumonia infecţioasă a porcului este produsă de:
a) Pasteurella multocida;
b) Actinobacillus lignieresii;
c) Actinobacillus pleuropneumoniae;
d) Actinobacillus suis.

MICROBIOLOGIE IUNIE-IULIE 2007
Grila numărul IV

1. La care virusuri, genomul viral, în întregime, acţionează ca ARN mesager policistronic:
a) Picornaviridae;
b) Flaviviridae;
c) Togaviridae;
d) Coronaviridae.
2. Selectaţi familiile virusurilor cu genom ARN monocatenar de sens negativ, segmentat:
a) Paramyxoviridae;
b) Orthomyxoviridae;
c) Bunyaviridae;
d) Arenaviridae.
3. Selectaţi familiile virusurilor cu genom ARN monocatenar, de sens negativ:
a) Orthomyxoviridae;
b) Bunyaviridae;
c) Togaviridae;
d) Reoviridae.
4. Selectaţi familiile de virusuri la care cel puţin unul din segmentele genomului viral este ambisens (o parte a segmentului este de sens pozitiv, iar celălalt este de sens negativ):
a) Orthomyxoviridae;
b) Coronaviridae;
c) Bunyaviridae;
d) Arenaviridae.
5. Virusurile aparţinând căror familii conţin în compoziţia lor chimică transcriptază virus specifică?
a) Paramyxoviridae;
b) Orthomyxoviridae;
c) Filoviridae;
d) Arenaviridae.
6. În compoziţia chimică a bacteriilor, glucidele reprezintă aproximativ:
a) 4-25%;
b) 10-20%;
c) 20-40%;
d) 15-25%.
7. În compoziţia chimică a bacteriilor, lipidele reprezintă aproximativ:
a) 12-30% din greutatea uscată a celulei;
b) 1-20% din greutatea uscată a celulei;
c) 10-40% din greutatea umedă a celulei;
d) 12-30% din greutatea umedă a celulei.
8. Bacteriile lactice heterofermentative descompun monoglucidele pe calea:
a) hexozodifosfatului;
b) hexozomonofosfatului;
c) Entner-Dourdoroff;
d) fosfocetolizei.
9. Bacteriile degradează aminoacizii prin reacţii de:
a) hidroliză;
b) dezaminare;
c) decarboxilare;
d) beta-oxidare.
10. La Escherichia coli, sinteza beta-galactozidazei este condiţionată de:
a) absenţa lactozei din mediul de cultură;
b) prezenţa lactozei în mediul de cultură;
c) temperatura de incubare mai mare de 30ºC;
d) E. coli nu sintetizează beta-galactozidază.
11. Bacteriile la care pigmentul, după sinteză, se localizează la nivelul citoplasmei, se numesc:
a) paracromofore;
b) cromofore;
c) cromopare;
d) cromogene.
12. Diviziunea prin strangulare este caracteristică:
a) bacteriilor Gram pozitive, în fază R;
b) bacteriilor Gram negative;
c) bacteriilor din genul Mycobacterium;
d) tuturor bacteriilor.
13. La Bacillus anthracis, procesul de sporogeneză se realizează la temperaturi cuprinse între:
a) 0-20ºC;
b) 18-40ºC;
c) 25-30ºC;
d) 10-37ºC.
14. Alegeţi expresiile adevărate privind mutaţiile:
a) apar spontan;
b) apar independent de condiţiile de mediu;
c) se transmit ereditar;
d) apar prin aport de material genetic străin.
15. Alegeţi expresiile adevărate privind endonucleazele de tip I:
a) sunt constituite din mai multe subunităţi;
b) sunt constituite dintr-o singură subunitate;
c) acţionează condiţionat de prezenţa S-adenozil-metioninei;
d) acţionează condiţionat de prezenţa ionilor de Mg2+.
16. Procesul de conjugare, în condiţii optime, se realizează în aproximativ:
a) 10-30 minute;
b) 1-2 ore;
c) 6-12 ore;
d) 12-24 ore.
17. Alegeţi expresiile adevărate privind variaţiile genotipice:
a) sunt consecinţa unor modificări în structura materialului genetic al celulei;
b) sunt stabile;
c) nu sunt stabile;
d) se transmit ereditar.
18. Transferul materialului genetic de la o bacterie donator la o bacterie acceptor, prin intermediul pilului sexual, poartă numele de:
a) transformare;
b) transducţie;
c) conjugare;
d) transpoziţie.
19. Procesul de transformare a fost descoperit în anul 1928 de către:
a) Delbrück;
b) Lederberg şi Lederberg;
c) Griffith;
d) Avery şi colaboratorii.
20. În cazul procesului de transducţie, celula receptoare trebuie să fie:
a) sensibilă la infecţia cu un bacteriofag temperat;
b) insensibilă la infecţia cu un bacteriofag temperat;
c) nelizogenă;
d) lizogenă.
21. Pe geloza cu sânge defibrinat de oaie 5%, stafilococii pot produce hemoliză:
a) completă;
b) incompletă;
c) α- β;
d) ε.
22. La oi şi miei, Staphylococcus aureus subspecia aureus poate produce:
a) epidermită exsudativă;
b) mamită gangrenoasă;
c) botriomicoză;
d) piemia de căpuşe.
23. Scarlatina este produsă de:
a) S. pneumoniae;
b) S. pyogenes;
c) S. equi subspecia equi;
d) S. equi subspecia zooepidemicus.
24. Alegeţi expresiile potrivite pentru fracţiunea I a toxinei sintetizată de Bacillus anthracis:
a) are acţiune edematogenă;
b) nu este imunogenă;
c) este imunogenă;
d) nu este letală.
25. Pentru diferenţierea tulpinilor toxigene de B. cereus de cele netoxigene se foloseşte şoarecele alb, la care se administrează culturi în bulion pe cale:
a) intranazală;
b) subcutanată;
c) intravenoasă;
d) intramusculară.
26. Selectaţi expresiile adevărate pentru toxina botulinică:
a) are natură proteică şi este termolabilă;
b) are natură proteică şi este termostabilă;
c) este inactivată de permanganatul de potasiu şi de alcool;
d) nu este inactivată de permanganatul de potasiu şi de alcool.
27. Hemoglobinuria bacilară a bovinelor este produsă de:
a) Clostridium chauvoei;
b) Clostridium septicum;
c) Clostridium novyi, tip D;
d) Clostridium perfringens, tip B.
28. Listeria monocytogenes prezintă următoarele proprietăţi biochimice:
a) produce catalază;
b) nu produce catalază;
c) produce H2S;
d) nu produce H2S.
29. Tulpinile de tip A ale bacilului rujetului prezintă următoarele caracteristici:
a) sunt mai virulente şi produc infecţii acute;
b) sunt mai puţin virulente şi produc infecţii cronice;
c) sunt mai virulente şi produc infecţii cronice;
d) sunt mai puţin virulente şi produc infecţii acute.
30. Corynebacterium pseudotuberculosis produce:
a) limfadenita cazeoasă a oilor şi caprelor;
b) limfangita ulceroasă a solipedelor;
c) infecţii urogenitale la bovine;
d) otite la câini.
31. Antigenele somatice “O” ale E. coli determină:
a) serotipul;
b) serogrupa;
c) aderenţa colibacililor la enterocite;
d) nu au nici o semnificaţie.
32. Antigenele flagelare “H” ale bacteriilor din genul Salmonella prezintă următoarele caracteristici:
a) sunt termolabile, alcoolo-sensibile;
b) sunt termolabile, alcoolo-rezistente;
c) au structură proteică;
d) au structură poliglucidică.
33. Selectaţi expresiile adevărate privind Pasteurella multocida:
a) produce indol;
b) nu produce indol;
c) nu se dezvoltă pe geloza Mac Conkey;
d) se dezvoltă pe geloza Mac Conkey.
34. Morva, la cabaline, evoluează sub 3 forme:
a) cutanată;
b) naso-faringeană;
c) digestivă;
d) pulmonară.
35. Alegeţi mediile selective pentru stafilococi:
a) geloza cu sânge de berbec;
b) geloza Chapman;
c) geloza Bayrd-Parker;
d) geloza Vogel-Johnson.
36. Epidermita exsudativă a porcului este produsă de:
a) Staphylococcus aureus subspecia aureus;
b) Staphylococcus intermedius;
c) Staphylococcus hyicus subspecia hyicus;
d) Staphylococcus epidermidis.
37. La streptococii patogeni, cel mai important antigen care se corelează cu virulenţa este:
a) poliglucidul C;
b) proteina M;
c) proteinaT;
d) proteina A.
38. Alegeţi expresiile potrivite pentru eritrotoxina streptococică (toxina eritrogenă):
a) are tropism pentru endoteliul capilarelor;
b) este o proteină;
c) este termostabilă;
d) are proprietăţi antigenice.
39. Tulpina vaccinală de B. anthracis 1190R prezintă următoarele caracteristici:
a) este apatogenă;
b) este acapsulgenă;
c) este edematogenă;
d) este imunogenă.
40. Selectaţi expresiile adevărate privind tetanolizina:
a) determină liza hematiilor de iepure şi cal;
b) are efect cardiotoxic;
c) are acţiune tetanigenă;
d) nu are acţiune tetanigenă.
41. Bradsotul, la ovine şi caprine, este produs de:
a) Clostridium septicum;
b) Clostridium novyi;
c) Clostridium chauvoei;
d) Clostridium perfringens.
42. Temperatura optimă pentru dezvoltarea speciei Clostridium perfringens este cuprinsă între:
a) 45-46ºC;
b) 43-45ºC;
c) 35-37ºC;
d) 25-35ºC.
43. În listerioză, imunitatea este asigurată de:
a) anticorpi antilisterici;
b) limfocitele T4 şi T8, în cooperare cu unele citokine;
c) macrofage;
d) neutrofile.
44. Selectaţi expresiile adevărate pentru E. rhusiopathiae:
a) produce catalază;
b) nu produce catalază;
c) produce H2S;
d) nu produce H2S.
45. Bronhopneumonia enzootică a mânjilor este produsă de:
a) Corynebacterium pseudotuberculosis;
b) Corynebacterium kutscheri;
c) Rhodococcus equi;
d) grupul Corynebacterium renale.
46. Arcanobacterium pyogenes prezintă următoarele proprietăţi biochimice:
a) este catalază negativ;
b) este catalază pozitiv;
c) este β hemolitic;
d) nu este hemolitic.
47. Boala edemelor afectează purceii în perioada înţărcării şi este produsă de tulpini de E. coli:
a) enteroinvazive;
b) enterohemoragice;
c) verotoxigene;
d) enterotoxice.
48. Shigella dysenteriae produce la om şi maimuţe:
a) dizenterie bacilară;
b) septicemie;
c) mamite la vaci;
d) abcese cu diferite localizări.
49. Selectaţi expresiile adevărate privind bacteriile din genul Salmonella:
a) nu produc indol;
b) produc indol;
c) utilizează citratul ca unică sursă de carbon;
d) nu utilizează citratul ca unică sursă de carbon.
50. Burkholderia mallei este o bacterie:
a) saprofită;
b) comensală;
c) parazită obligatoriu intracelular;
d) telurică.