Anatomia animalelor domestice Grila 7

Anatomia animalelor domestice
An 2 Semestrul 1
Grila 7

Preluaredupa Anatomie – FMVB

1. Orificiul atrioventricular stâng al cordului de pasăre beneficiază de: a) valvă bicuspidă b) valvă tricuspidă c) valvule sigmoide d) valvă simplă lamelară e) sfincter.

2. Ţesutul nodal se consideră a face parte din miocard şi se caracterizează prin conservarea proprietăţilor embrionare şi anume : a) numai excitabilitatea b) numai prin contracţie automată c) numai prin ritmicitate d) contracţie automată şi ritmică e) toate răspunsurile sunt incorecte.

3. Care sunt cele trei colaterale desprinse în sens dorsal din porţiunea guturală a. a. maxilare? a) a. meningică medie, a. temporală profundă rostrală, a. timpanică rostrală; b) a. meningică medie, a. temporală profundă aborală, a. timpanică rostrală; c) a. meningică caudală; a. temporală profundă aborală, a. timpanică rostrală, d) a. meningică medie, a. temporală profundă aborală, a. timpanică aborală, e) a. meningică rostrală, a. temporală profundă aborală, a. sigmoidiană.

4. A. maxilară la ecvine emite în traiectul ei intraosos: a) două colaterale; b) cinci colaterale; c) o singură colaterală; d) trei colaterale; e) nu emite colaterale.

5. Care din următoarele artere participă prin colaterale la formarea reţelelor admirabile epidurale la rumegătoare? a) a. cerebrală rostrală; b) a. cerebrală aborală; c) a. alveolomandibulară; d) a. maxilară; e) a. temporală profundă.

6. Care din următoarele artere pătrunde în interstiţiul dintre cele două porţiuni ale muşchiului coraco-brahial? a) a. circumflexă a spetei; b) a. circumflexă humerală caudală; c) a. circumflexă humerală cranială; d) a. musculo-cutanată; e) a. brahială.

7. A. palmară este însoţită în marea teacă postcarpiană de: a) v. mediană; b)n. palmar lateral; c) n. palmar medial; d) n. palmar profund; e) n. radiar.

8. În regiunea chişiţei la ecvine artera digitală proprie este plasată atât pe partea laterală cât şi pe partea medială: a) între nervii digitali anterior şi mijlociu; b) înaintea venei digitale; c) înapoia nervului digital posterior; d) înaintea nervului digital mijlociu; e) înapoia venei digitale.

9. Fasciculul drept al a. mezenterice craniale la ecvine este reprezentat de: a) a. jejunale; b) a. pancreatico-duodenală cranială; c) a. pancreatico-duodenală caudală; d) a. ileo-ceco-colică; e) a. hepatică.

10. Ramurile colaterale ale plexului brahial: a. au structură motrică şi inervează muşchii de legătură dintre membrul toracic şi trunchi b. au structură mixtă şi se distribuie m. toracic şi pielii de pe faţa cranială a braţului c. inervează m. mediali ai spetei d. inervează m. din regiunea greabănului e. au structură senzitivă.

11. Ramura senzitivă a n. musculo-cutanat este : a. n. cutanat cranial al antebraţului b. n. cutanat medial al antebraţului c. n. cutanat cranial al braţului d. n. palmar medial e. n. palmar lateral.

12. N. spermatici externi : a. provin din ilio-inghinal şi inervează m. cremaster extern şi scrotul b. au structură vegetativă şi inervează testicolul c. se distribuie căilor spermatice extratesticulare d. are structură senzitivă şi inervează pielea ugerului e. inervează testicolul şi epididimul.

13. Nucleul caudal sau intraventricular aparţine : a. corpului calos b. trigonului cerebral c. fornixului d. corpului striat e. corpului geniculat lateral.

14. Originea reală a nervilor olfactivi este reprezentată prin: a. bulbii olfactivi b. pedunculii olfactivi c. trigonul olfactiv d. celule epiteliale bipolare din mucoasa olfactivă e. cellule epiteliale multipolare din mucoasa olfactivă.

15. Conectivul subbazal reprezintă: a. fibre parasimpatice din ganglionul pterigo-palatin b. fibre parasimpatice din ganglionul otic c. fibre ortosimpatice presinaptice ce vor da naştere plexului subsfenoidal d. fibre ortosimpatice de distribuţie e. fibre senzitive date de n. X.

16. La rumegătoare n. digitali dorsali provin din : a. n. dorsal al mâinii b. n. cutanat medial al antebraţului c. n. cutanat lateral al antebraţului d. n. median şi axilar e. n. musculo-cutanat.

17. Pericardul fibros derivă din: a) fascia cervicală profundă; b) fascia transversă a abdomenului; c) fascia endotoracică; d) fascia cervicală superficială; e) fascia gluteenă.

18. Cisterna limfatică se formează prin reunirea : a) trunchiurilor lombare, intestinale şi celiac b) marii vene limfatice cu conductul toracic c) trunchiurilor traheale d) trunchiului intestinal şi trunchiurilor traheale e) nici un răspuns corect.

19. Limfocentrul parotidian, situat superficial, reprezentat de dou
ă pachete limfonodulare (oral şi aboral) este prezent la: a. suine, b. leporide, c. ecvine, d. carnivore, e. rumegătoare.

20. Lama plexului brahial se evidenţiază: a) la marginea ventrală a m. dinţat ventral cervical; b) în spaţiul dintre m. dinţat ventral cervical şi scalen; c) între cele două porţiuni ale m. scalen; d) între m. scalen şi iliocostal cervical; e) între muşchiul cleido-brahial şi cleido-transvers.

21. N. cutanat sural plantar: a) este emis de n. fibular comun; b) este emis de n. tibial în regiunea tarsiană; c) acompaniază artera safenă; d) acomaniază vena safenă laterală; e) acompaniază vena safenă medială.

22. M. extensor carpo-radiar este inervat de: a) n. axilar, b) n. musculo-cutanat; c) n. ulnar; d) n. median; e) acelaşi n. ca şi m. extensor carpo-ulnar.

23. Viscerele pelvine au inervaţia ortosimpatică asigurată prin: a) ramuri de distribuţie din ganglionul mezenteric cranial; b) ramuri de distribuţie din măduva sacrală; c) ramuri de distribuţie din ganglionul mezenteric caudal, d) ramuri din nervul vag; e) n. pudend.

24. La formarea plexului intercosto-brahial participă: a) ramuri senzitive din nervul toracal lung; b) nervul toracal ventral; c) n. intercostali prin perforantele distale; d) n. toracal lateral; e) n. dorsal al spetei şi ramuri perforante.

25. Ganglionul pterigopalatin este plasat: a) nivelul hiatusului orbitar; b) la nivelul hiatusului maxilar; c) în profunzimea hiatusului maxilar; d) în spaţiul dintre hiatusul orbitar şi maxilar; e) la nivelul găurii ovale.

26. Prin palpare transcutană limfocentrul mandibular poate fi confundat cu glanda mandibulară la: a. ecvine, b. rumegătoare, c. suine, d. carnivore, e. leporide.

27. La care din următoarele specii arterele gastrice stângă şi dreaptă nu se anastomozează pe mica curbură a stomacului? a) ecvine, b) ovine; c) caprine; d) taurine; e) canide.

28. Colonul transvers este irigat de: a) a colică ventrală; b) a colică dorsală (dreaptă); c) a. mezenterică caudală; d) a. colică medie; e) a. colică stângă.

29. Care din următoarele artere participă la formarea unei anastomoze transversale la ecvine? a) a. transversă a feţei cu temporala profundă rostrală; b) a. carotide interne între ele; c) aa. temporale profundă rostrală cu cea aborală, d) a. maxilară cu a. facială; e) a. maxilară cu v. profundă a feţei.

30. Vena bucală face conexiune între: a) v. maxilară şi v. profundă a feţei; b) v. maxilară şi infraorbitară; c) v. profundă a feţei şi v. linguală; d) v. linguo-facială şi v. maxilară; e) v. maxilară şi v. facială.

31. Care din următoarele vene nu are satelit arterial? a) venele mediane; b) vena colaterală ulnară; c) vena digitală palmară comună III; d) v. axilară; e) v. toraco-dorsală.

32. Care din următoarele vene este plasată în cavitatea toracică, între lobul diafragmatic al pulmonului drept şi lobul azigos? a) vena cavă cranială; b) v. azigos; c) v. cavă caudală; d) v. portă; e) nici un răspuns nu este corect.

33. Vena mezenterică caudală este rădăcină a venei: a) cave caudale; b) azigos; c) porte; d) iliace; e) mezenterice craniale.

34. Care din următoarele formaţiuni vasculare trec prin inelul muşchiului graţios la ecvine? a) a. pudendă externă; b) v. pudendă accesorie; c) v. safenă; d) a. pudendă accesorie; e) vena pudendă externă.

35. Ce formaţiune însoţeşte artera pudendă externă în traiectul ingvinal la rumegătoare? a) vena safenă; b) vena pudendă internă; c) v. pudendă accesorie; d) v. pudendă externă; e) v. femurală.

36. Pe care din următoarele formaţiuni vasculare se poate aprecia calităţile pulsului la ecvine? a) a. digitală palmară comună III; b) a. metatarsică dorsală II; c) a. metatarsică dorsală III; d) a. metacarpiană dorsală II; e) a. metacarpiană dorsală III.

37. Nervul cutanat femural lateral etste însoţit la marginea anterioară a tensorului fasciei lata de: a) a. şi v. cu acelaşi nume; b) a. şi v. circumfelxă femurală profundă; c) a. şi v. circumflexă iliacă profundă; d) a. şi v. circumflexă femurală medială; e) numai de artera circumflexă femurală profundă.

38. În duplicătura durei-mater denumită „cortul cerebelului” este plasat: a) sinusul cavernos; b) sinusul longitudinal dorsal; c) sinusul longitudinal ventral; d) sinusul transvers; e) sinusul pietros dorsal.

39. Diafragmul prezintă orificiul arterei aorte situat între: a) pilierii laterali; b) pilierul lateral stâng şi intermediar stâng; c) pilierii intermediari; d) pilierii lateral drept şi intermediar drept; e) la extremitatea pilierului lateral drept.

40. În sens opus detaşării arterei maseterine aborale, la ecvine se desprinde: a) trunchiul linguo-facial; b) a. maseterină orală; c) a. auriculară rostrală; d) a. auriculară aborală; e) a. maxilară.

41. Care din următoarele vene nu are satelit arterial la ecvine? a) maseterină aborală; b) safenă medială; c) tibială cranială; d) reflexă; e) tibială caudală.

42. În cavitatea toracică nervul frenic drept este plasat într-un mezou comun cu: a) v. portă; b) v. cavă caudală, c) v. azigos; d) v. toracică internă; e) v. musculo-frenică.

43. Între piramidele bulbare se delimitează: a. şanţul lateral – dorsal bulbar b. şanţul median ventral bulbar c. şanţul lateral ventral bulbar d. şanţul colateral ventral bulbar e. şanţul colateral dorsal bulbar.

44. Corpul trapezoid este plasat : a. pe faţa ventrală a punţii b. la nivelul trigonului bulbar c. pe faţa ventrală a bulbului d. pe faţa dorsală a bulbului e. la nivelul trigonului pontin.

45. Recesusul tectal reprezintă : a. comunicarea ventriculului IV cu spaţiul leptomeningic b. recesus al ventriculului IV c. comunicarea ventriculului III cu ventriculul lateral d. recesus ventral al ventriculului III e. recesus dorsal al ventriculului III.

46. Aria perforată anterioară corespunde : a. trigonului bulbar b. trigonului olfactiv c. trigonului pontin d. talamusului e. nervilor olfactivi.

47. În grosimea ligamentului larg se pot remarca limfonodurile uterine la: a. rumegătoare, b. ecvine, c. ecvine şi suine, d. carnivore, e. leporide.

48. Pe partea medială a flexorilor digitali, în regiunea metacarpiană, la ecvine formaţiunile vasculo-nervoase sunt dispuse astfel în sens dorso-palmar (dinainte- înapoi): a) n. digital comun palmar medial, v. digitală palmară comună medială, a. digitală comună palmară medială; b) a. digitală comună palmară medial, n. digital comun palmar medial, v. digitală palmară comună medială c) a. digitală comună palmară medială, v. digitală palmară comună medială, n. digital comun palmar medial; d) v. digitală palmară comună medială, n. digital comun palmar medial, a. digitală comună palmară medială; e) v. digitală palmară comună medială, a. digitală comună palmară medială, n. digital comun palmar medial.

49. Coliculii acustici aparţin : a. mielencefalului b. diencefalului c. mezencefalului d. metatalamusului e. metencefalului.

50. N. cutanat sural plantar: a) este emis de n. fibular comun; b) este emis de n. tibial în regiunea tarsiană; c) acompaniază artera safenă; d) acomaniază vena safenă laterală; e) acompaniază vena safenă medială.

51. Schematizaţi ventriculul III.

52. Schematizaţi configuraţia exterioară şi interioară a atriilor.

53. Schematizaţi meningele rahidiene.

54. Schematizaţi venele epifasciale ale membrului pelvin la ecvine.

55. Schematizaţi venele autopodiului pelvin la ecvine.

56. Shematizaţi limfocentrii cavităţii abdominale la ecvine.

57. Schematizaţi plexul brahial – ramuri colaterale.

58. Schematizaţi vena portă.

59.Schematizaţi plexul sacrat (diagramă).

60. Schematizaţi parasimpaticul medular (cutanat).